Βοήθεια για τη λειτουργία της εφαρμογής

Σύνδεση στην εφαρμογή

Ο/η υποψήφιος/α πριν μπορέσει να καταχωρήσει την αίτησή του θα πρέπει να εγγραφεί στην Υπηρεσία Χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που θα του αποσταλλεί αυτόματα στο e-mail του.

Αφού ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του θα πρέπει να επισκεφθεί ξανά την εφαρμογή καταχώρισης αιτήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και να συνδεθεί μέσω της αντίστοιχης επιλογής

Νέα αίτηση

Αμέσως μετά τη σύνδεση του ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί να πατήσει το κουμπί «νέα αίτηση» ώστε να αρχίσει την καταχώριση των στοιχείων της αίτησής του. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του θα πρέπει να τα αποθηκεύσει με τη βοήθεια της επιλογής «προσωρινή αποθήκευση» οπότε και θα μπορέσει να δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αίτησή του. Η κατάσταση της αίτησης θα εμφανίζεται ως «ΝΕΑ».

Μετά την επισκόπηση των στοιχείων της αίτησής του ο/η υποψήφιος/α μπορεί είτε να τη διορθώσει πατώντας το κουμπί «επεξεργασία» είτε να προχωρήσει στην επόμενη κατάσταση πατώντας το κουμπί «καταχώριση».

Καταχώριση αίτησης

Όταν ο/η υποψήφιος/α επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης του θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «καταχώριση» έτσι ώστεη αίτηση να προχωρήσει στην επόμενη κατάσταση στο σύστημα. Η κατάσταση της αίτησης θα εμφανίζεται ως «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ». Όταν πατηθεί το κουμπί θα μεταφερθεί σε ειδική οθόνη στην οποία θα επιβεβαιώσει την «καταχώριση» της αίτησης του καθώς τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση του.

Εφόσον είναι σίγουρος/η για την επιλογή του θα επιλέξει «καταχώριση» ειδάλλως θα επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα ώστε να προβεί σε διορθώσεις.

Αφού καταχωριθεί η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δε θα είναι δυνατή πλέον η τροποποίηση των στοιχείων της. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να εκτυπώσει την αίτησή του με το κουμπί εκτύπωση αίτησης (το οποίο εμφανίζεται μόνον εφόσον η αίτηση έχει καταχωριθεί) και να την υπογράψει με γνήσιο υπογραφής.

Ακολούθως, η υπογεγραμμένη αίτηση αυτή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να σαρωθούν (scan) και να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής επισύναψη δικαιολογητικών.

Επισύναψη δικαιολογητικών

Ανάλογα με τις επιλογές που έχετε κάνει, υπάρχουν ορισμένα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε.

Η διαδικασία για να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά έχει ως εξής: Αρχικά θα πατήσετε το κουμπί "Προσθήκη" για να δημιουργηθεί μια νέα θέση υποβολής δικαιολογητικού. Στη γραμμή που δημιουργήθηκε θα πατήσετε το κουμπί "Αναζήτηση αρχείου" ώστε να επιλέξετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας καθώς και να επιλέξετε το Είδος του δικαιολογητικού που αφορά το συγκεκριμένο αρχείο. Μπορείτε να προσθέσετε όσα δικαιολογητικά θέλετε. Πρέπει να επιλεγούν όλα τα είδη που αφορούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης ειδάλλως δε θα μπορείτε να προχωρήσετε στην οριστική υποβολή της αίτησής σας. Σε περίπτωση που κάνετε λάθος και θέλετε να αφαιρεθεί μια γραμμή επιλέξατε το checkbox "Διαγραφή" και η γραμμή θα διαγραφεί όταν πατήσετε "Αποθήκευση". Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των δικαιολογητικών, πατήστε "Αποθήκευση".

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω προτείνεται να εξετάσετε ενδελεχώς τα στοιχεία της αίτησης σας και τα δικαιολογητικά που έχετε επισυνάψει. Σε περίπτωση που έχετε κάποια διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει "Επεξεργασία δικαιολογητικών".

Σε περίπτωση που για κάποιο είδος δικαιολογητικού απατείται η επισύναψη δύο ή περισσότερων εγγράφων υπάρχουν δύο επιλογές:

  • Μπορείτε να σαρώσετε (scanning) τα έγγραφα που αφορούν το ίδιο δικαιολογητικό, το ένα μετά το άλλο, ώστε να δημιουργηθεί ένα μόνο αρχείο PDF με πολλαπλές σελίδες, το οποίο θα περιέχει όλα έγγραφα και ακολούθως να το επισυνάψετε στην αίτηση.
  • Μπορείτε να ανεβάσετε πολλαπλά αρχεία για το ίδιο δικαιολογητικό. Απλώς πατήστε "Προσθήκη" και επιλέξτε σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο είδος δικαιολογητικού ανεβάζοντας διαφορετικό αρχείο κάθε φορά.

Οριστική υποβολή της αίτησης

Όταν ο/η υποψήφιος/α ολοκληρώσει την επισύναψη των δικαιολογητικών μπορεί να τα κατεβάσει από τη σελίδα πληροφοριών της αίτησής του/της ώστε να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων τους. Αφού είναι σίγουρος για την ορθότητα των στοιχείων τόσο της αίτησής του όσο και των δικαιολογητικών που έχει επισυνάψει ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «οριστική υποβολή» έτσι ώστε να ολοκληρώσει τις ενέργειες υποβολής της αίτησης. Η κατάσταση της αίτησης θα εμφανίζεται ως «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ».

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον υποψήφιο.

Περαιτέρω ενέργειες

Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου αιτήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν υποβληθεί οριστικά, δηλαδή έχουν κατάσταση «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ» και μόνον αυτές. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιβεβαιώσετε ότι πράγματι η αίτηση σας έχει υποβληθεί οριστικά.

Κάθε αίτηση στο σύστημα μετά την επεξεργασία της από την επιτροπή θα μεταφέρεται είτε σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΗ» που σημαίνει ότι η αίτηση είναι πλέον αποδεκτή από το σύστημα και θα συμμετέχει κανονικά στη συνέχεια των διαδικασιών (Προκαταρκτικές Εξετάσεις ΠΚΕ κλπ), είτε σε κατάσταση «ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που σημαίνει ότι βρέθηκε κάποιο σφάλμα με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

Ειδικά για τις αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής να συνδεθούν στο σύστημα, να επεξεργαστούν ξανά τα δικαιολογητικά της αίτησής τους ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα και να υποβάλλουν οριστικά ξανά την αίτησή τους. Προσοχή: Δεν αρκεί απλώς η διόρθωση των δικαιολογητικών, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί ξανά οριστικά (αντίστοιχα με την αρχική υποβλή της αίτησης) ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί η αρμόδια επιτροπή.

Ημερομηνίες

  • Διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Από 01/02/2023, ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023, ημέρα Τρίτη.
  • Διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μονίμου προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Από 10/03/2023, ημέρα Παρασκεύη έως και 20/03/2023, ημέρα Δευτέρα.
  • Διάστημα επεξεργασίας ελλιπών δικαιολογητικών: Από 22/02/2023 έως και 28/02/2023.
  • Διάστημα επεξεργασίας ελλιπών δικαιολογητικών μονίμου προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Από 24/03/2023 έως και 31/03/2023.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΛΣ στα τηλ: 213 137 1072, 213 137 1566 και 213 137 1546.