Ελλιπή δικαιολογητικά

Προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους: Από 22/02/2023 έως και 28/02/2023.

Ανακοινώσεις