Ελλιπή δικαιολογητικά

Προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους: Από 22/02/2024 έως και 28/02/2024.

Ανακοινώσεις