Ελλιπή δικαιολογητικά

Προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους: Από 10/06/2021 έως και 16/06/2021.

Ανακοινώσεις