Ελλιπή δικαιολογητικά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 06/06/2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ]

Οδηγίες – Παρατηρήσεις προς τους υποψηφίους

1. Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019
Η εν λόγω Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής χορηγείται από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φέρει υπογραφή του Διευθυντή και σφραγίδα του οικείου σχολείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του/της υποψήφιου/ας να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση – δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτό και φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.
2. Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’)] η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)*, η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των ενδιαφερομένων γίνεται με σχετική επισημειωματική πράξη στο σώμα του κειμένου του εγγράφου, από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής Αρχής, ο οποίος αναγράφει χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα:
  • Τον τίτλο του φορέα που ενεργεί τη βεβαίωση.
  • Τη φράση «βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του…»
  • Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του ενδιαφερομένου.
  • Τον τόπο και την ημερομηνία της βεβαίωσης.
  • Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου που ενεργεί τη βεβαίωση και την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας.
*[(ΚΕΔΥ) – ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Αθήνα, Ιανουάριος 2003, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8413/18.4.2006, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/6137/7.4.2003]
3. Ειδική Κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης (α) παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ της οικείας Προκήρυξης και συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τους (σελ. 3 και 15 της Προκήρυξης)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) οι παροχές του άρθρου 1 (…), χορηγούνται σε γονέα ή γονείς (και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται) που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία:
  • είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους, ή
  • είναι άγαμα και φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
  • Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
4. Απόδειξη υπαγωγής σε ειδική / ευεργετική κατηγορία
Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α περιλαμβάνεται στον Πίνακα Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά και οι ελλείψεις του/της αφορούν σε έγγραφα για την απόδειξη ειδικής / ευεργετικής κατηγορίας (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α.) και δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέχρι και την 06/06/2019 ημέρα Πέμπτη [ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού)], τότε οι εν λόγω υποψήφιοι δεν θα απορρίπτονται αλλά θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων, χωρίς να απολαμβάνουν το ευεργέτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ανακοινώσεις